Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Νομικές Οντότητες

Στο πλαίσιο της ΥΑ 1583/335048/30.11.2020 - Τροποποίηση της αριθ. 163/13692/2018 (Β'/267, Β'/590) απόφασης του Υπουργού ΑΑΤ περί Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στο αμέσως προσεχές διάστημα ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα δημοσιοποιήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση νομικών οντοτήτων ως Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) και την εγγραφή τους στο Μητρώο.

 

Website Security Test