Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εγκατάσταση και παραγωγή φυτικών ιστών in vitro σε βιοαντιδραστήρες και δημιουργία πιλοτικού συστήματος παραγωγής φυτικής βιομάζας in vitro» (ακρωνύμιο BIOREACT-1), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 Τ2ΕΔΚ-02927/MIS 5069915. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test