Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια αναλωσίμων. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείτε για τις ανάγκες του Έργου «Raw Cheese-Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα» της δράσης Ερευνώ Καινοτομώ του ΕΠ «Aνταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-03989. Η μέγιστη συνολική δαπάνη για την προμήθεια των αναλωσίμων ανέρχεται στο ποσό των 26.882,74€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 μμ

pdfΤεύχος Διακήρυξης  docx Εγγυητική επιστολή  docx Οικονομική προσφορά  docxΤΕΥΔ

Website Security Test