Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πινάκων κατάταξης για την αρ. 346/11.02.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης έργου: «Εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσο των Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων».

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προβαίνει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την ανάθεση φροντίδας των εκτρεφόμενων ζώων του Τμήματος Γάλακτος για το διάστημα από 01/04/2020 έως 31/12/2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 08 Απριλίου 2020 και ώρα 11:00

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση διακοσίων σαράντα (240) αρνιών με τιμή εκκίνησης 2,30 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ, δέκα (10) προβατίνων με τιμή εκκίνησης 0,75 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ & τριών (3) αγελάδων με τιμή εκκίνησης 1,20 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 11:00
 

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής,με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Λυματολάσπης με Φυσικά Συστήματα»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 24η Απριλίου 2020.

pdfΠροκήρυξη   docxΥπεύθυνη δήλωση   docxΑίτηση υποψηφιότητας docx Δήλωση ανάγνωσης & αποδοχής

Διενέργεια NEOY συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης Νέων Γεωργών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ - "ΔΗΜΗΤΡΑ": 23/03/2020, ώρα 12:00 μ.μ. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23/03/2020, ώρα 12:30 μ.μ.

pdfΠροκήρυξη Διαγωνισμού   pdfΤεύχος Διακήρυξης 

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την παρακολούθηση της πανίδας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας» και ακρωνύμιο ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «LIFT- Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem based farming», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, (Μοριακό Βιολόγο / Γενετιστή απόφοιτο ΑΕΙ) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα Της Κρήτης Τέσσερα Ιδρύματα Τέσσετα σημεία (Agro4Crete)»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος docxΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πίνακα κατάταξης για την αρ. 12/07-01-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, προς σύναψη τεσσάρων (4) αναθέσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα ελεύθερους επαγγελματίες (έναν Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό, έναν Γεωπόνο, έναν Τεχνολόγο Γεωπονίας ή Γεωπόνο και έναν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό), για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms», (ακρωνύμιο:DEMETER), με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, HORIZON 2020 DT-ICT-08-2019, Νο 857202 .

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πίνακα κατάταξης για την αρ. 11/07-01-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources» (Ακρωνύμιο: Farmer’s Pride), με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, HORIZON 2020.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Τροποποίηση του πίνακα κατάταξης της αριθ.31 απόφασης της 153ης/5.11.2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έργο ΝΕΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Website Security Test