Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και Έλεγχος των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα με Καινοτόμες Τεχνικές υπό τις Παρούσες και Μελλοντικές Κλιματικές Συνθήκες (INVASION)» (MIS/ΟΠΣ 5049543), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την επέκταση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Προγραμμάτων Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, προϋπολογισμού 74.400, 00 ευρώ, συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 μμ

pdfΠερίληψη προκήρυξης   pdfΤεύχος Διακήρυξης

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες της Εμβληματικής Δράσης «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του “Αμπελιού”», Υποέργο Ι «Γενετική και γονιδιωματική ανάλυση» (Α.Π.: 50748/16 της 02/04/2019, ΑΔΑ:61714653ΠΣ-4Ω4 Απόφαση Ένταξης), για το έτος 2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών  (3) αναθέσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες (έναν Γεωπόνο, έναν Χημικό ή Χημικό Μηχανικό και έναν Χημικό), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αειφορική παραγωγή λειτουργικών συστατικών από υποπροϊόντα της αγροδιατροφικής βιομηχανίας και ανάπτυξη προϊόντων αρτοποιίας υψηλής προστιθέμενης αξίας» (Ακρωνύμιο: By-Value), στο πλαίσιο ΕΠΑνΕΚ, ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης της υπεργολαβίας με τίτλο: «Αναπαραγωγή και καλλιέργεια ειδών της οικογένειας Orchidaceae (Ορχεοειδών) για την παρασκευή καινοτόμου ροφήματος σαλεπιού» (ακρωνύμιο ΣΑΛΕΜΠΑ) η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με τίτλο: «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 2836 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (09) μήνες και όχι πέραν της λήξης του διδακτικού έτους 2020-2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Επαγγελματικής Σχολής Ιωαννίνων του Οργανισμού.

pdfΠροκήρυξη   docxΑίτηση

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 2/59/04-01-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 106690) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο τιμής, για την Προμήθεια Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισμού για Μικροβιολογικές, Φυσικοχημικές και Μοριακές Αναλύσεις Γάλακτος και Προϊόντων του, με εκτιμώμενη καθαρή αξία 702.600,00 € και συνολική αξία 871.224,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)» της Πράξης «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)», με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5028205, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΤΕ), για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074531, με φορείς χρηματοδότησης Εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ) και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021  και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση περίπου 85 αρνιών (25 θηλυκών και 60 αρσενικών) .

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου στο Ρέθυμνο. Μέχρι την ώρα εκείνη θα γίνονται δεκτές οι γραπτές προσφορές.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 4050/07.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Φαινομική, γονιδιωματική ανάλυση και μεταβολομική αξιολόγηση γηγενών ποικιλιών συκιάς» (Ακρωνύμιο: Fig-ID) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test