Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Σε συνέχεια της αριθμ. 46 απόφασης της 147ης/26-9-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την «Αποδοχή πρακτικού αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με ΑΠ 46435/1-11-2018, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αξιοποίηση, Διατήρηση και Βελτίωση των Γενετικών Πόρων της Κεντρικής Μακεδονίας με τη χρήση - Ομικών (-omics) Τεχνολογιών», που υλοποιείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με κωδικό MIS 5010570, ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία αποσφράγισηςτων οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισμού είναι η 18-11-2019 και ώρα 11.00.

Σε περίπτωση υποβολής προσφυγών, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία αποσφράγισης των οικονορικών προσφορώντου ως άνω διαγωνισμού.

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνει ότι θα προβεί με έρευνα αγοράς στην επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την επισκευή/αντικατάσταση υαλοστασίων γραφείων του κτιρίου του Τμήματος και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   docxΥπεύθυνη δήλωση

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια αναλωσίμων. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείτε για τις ανάγκες του Έργου «Raw Cheese-Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα» της δράσης Ερευνώ Καινοτομώ του ΕΠ «Aνταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-03989. Η μέγιστη συνολική δαπάνη για την προμήθεια των αναλωσίμων ανέρχεται στο ποσό των 26.882,74€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 μμ

pdfΤεύχος Διακήρυξης  docx Εγγυητική επιστολή  docx Οικονομική προσφορά  docxΤΕΥΔ

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση καρυδιών ποσότητας 7.050 κιλών παραγωγής 2019, του κτήματος του. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μέχρι και την Παρασκεύη 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00

pdfΔιαγωνισμός

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 Ανακοίνωσής του (με αριθμ. πρωτ.: 38025/31-07-2019 ΑΔΑ : Ψ4Ω7ΟΞ3Μ-ΜΙΛ) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στις ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, Λάρισας, Καλαμπάκας και στα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαϊας και Ρεθύμνου.

pdfΑποτελέσματα πρόσληψης εποχικού προσωπικού

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ), τμήμα Αμπέλου Αθηνών (ΤΑΑ), του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα ειδών/υπηρεσιών, για τις ανάγκες του έργου: «Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου» (ακρωνύμιο: Hellenoinos, Kωδικός: Τ1ΕΔΚ-03719 και MIS: 5030738) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε ένα/μία Βιολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ για τις ανάγκες του έργου “Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα της «Ελιάς», στο Υποέργο 1 (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπέλου», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»)”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  docxΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό εργασίες μετεγκατάστασης εξοπλισμού του Τμήματος Φυτοπροστασίας Βόλου του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών στο κτίριο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Υποβολή προσφορών: μέχρι και την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 

pdfΤεύχος διακήρυξης

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the cross border area» με ακρωνύμιο: «Papeshe», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επέκταση εμπορικής διάρκειας ζωής του νωπού γαύρου σε πάγο με χρήση μικρο-νανο-φυσαλίδων όζοντος» που χρηματοδοτείται από τη Δράση «Καινοτομία στην Αλιεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ2014-2020) με κωδικό ΟΠΣ (MIS ) 5010351.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   docxΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "Επιλογή βέλτιστων συνθηκών επεξεργασίας με καινοτόμο τεχνολογία Υπερυψηλής πίεσης για παραγωγή χυμού ροδιού υψηλής ποιότητας ", ΟΠΣ 5038144, στo πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννή σου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για τη συγκομιδή/εκποίηση των ελιών Καλαμών, παραγωγής 2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:30


pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Website Security Test