Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τηρεί μητρώο αγοραστών-μεταποιητών, συνεταιρισμών συγκέντρωσης γάλακτος καθώς και μητρώο <<παραγωγών>> γάλακτος, διαχειρίζεται τα στοιχεία παραγωγής του νωπού γάλακτος, ενημερώνει το ΥΠΑΑΤ και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για θέματα που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση του ελληνικού γάλακτος  και ενημερώνει τους  αγοραστές γάλακτος για την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

Νομοθεσία

pdfΚΥΑ 838/51008 (ΦΕΚ 964 Β' 21/03/2019) Μέτρα Ελέγχου της αγοράς του γάλακτος

 pdfΚΥΑ 1629/64708 14/6/17 Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής

 pdfΥΑ 2136 ΦΕΚ4506 30/12/16 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών εφαρμογής της αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακώντυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους -Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» όπως ισχύει.
τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους -Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» όπως ισχύει.

pdfΚΥΑ 664/66652 ΦΕΚ1864 24/6/16 Τροποποίηση της αριθ. 328609/28.9.2009 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγουςposot_kai_axia_8mino_2017.pdf

pdfΦΕΚ2711-15/12/2015,ΚΥΑ 2038/133890 Διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75% κατά μέγιστο επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου γάλακτος

pdfΦΕΚ 2257-20/10/15, ΥΑ1678111284 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 175180/2011 κοινής υπουργικής απόφασης και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ.

pdf ΦΕΚ 841,14-5-15,ΥΑ 743/46237 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 479 2010 της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

 pdfΥΑ 614/52350 (ΦΕΚ 833,14/5/2015) Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αιγείου κρέατος

pdfΥΑ7/3325,ΦΕΚ103Β,20-1-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 242466/10−2−2010 υπουργικής απόφασης για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Στατιστικά νωπού Αγελαδινού & Βουβαλίσιου γάλακτος

pdf1. Παραδόθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος ανά νομό και ανά μήνα ημερολογιακού έτους 2020

pdf2. Μηνιαία παραδοθείσα ποσότητα και μέση τιμή νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος ημερολογιακού έτους 2020

pdf3. Παραδοθείσες ποσότητες & μέση τιμή νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος ανά Περιφέρεια - Περιφερειακή ενότητα ημερολογιακού έτους 2020

pdf4. Παραδόθεισα ποσότητα & μέση τιμή νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος περιόδου 2011-2020

pdf5. Κατανομή των παραγωγών ανάλογα με την παραδοθείσα ποσότητα νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος περιόδου 2011-2020

pdf6. Παραδοθείσα ποσότητα νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ & ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος ανά Περιφέρεια ημερολογιακού έτους 2019

pdf7. Παραδοθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ γάλακτος ανά νομό ημερολογιακού έτους 2020

pdf7. Παραδοθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟΥ γάλακτος ανά νομό ημερολογιακού έτους 2020

Στατιστικά νωπού Πρόβειου & Γίδινου γάλακτος

pdf1. Παραδόθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος ανά νομό και ανά μήνα ημερολογιακού έτους 2020

pdf2. Μηνιαία παραδοθείσα ποσότητα και μέση τιμή νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος ημερολογιακού έτους 2020

pdf3. Παραδοθείσες ποσότητες & μέση τιμή νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος ανά Περιφέρεια - Περιφερειακή ενότητα ημερολογιακού έτους 2020

pdf4. Παραδόθεισα ποσότητα & μέση τιμή νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος περιόδου 2011-2020

pdf5. Κατανομή των παραγωγών ανάλογα με την παραδοθείσα ποσότητα νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ 2011-2020

pdf6. Παραδοθείσα ποσότητα νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος ανά Περιφέρεια ημερολογιακού έτους 2019

pdf7. Παραδοθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΠΡΟΒΕΙΟΥ γάλακτος ανά νομό ημερολογιακού έτους 2020

pdf7. Παραδοθείσα ποσότητα & πλήθος παραγωγών νωπού ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος ανά νομό ημερολογιακού έτους 2020

Website Security Test