Εκδόσεις | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

AGRO 1-1 & 1-2 Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων & Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)

AGRO 1-1: Προδιαγραφή

Περιγράφει το σύστημα βάσει του οποίου αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων, καλύπτοντας τις 7 διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές του HACCP και υπακούοντας στις σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

AGRO 1-2: Κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή στοιχείων του προτύπου AGRO 1-1, που ενσωματώνονται σε ένα Σύστημα Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ISO 9001.

Περιγράφει κατευθυντήριες οδηγίες για τις επιχειρήσεις/ μονάδες πρώτης μεταποίησης ή συσκευασίας γεωργικών προϊόντων που εφαρμόζουν ή θέλουν να εφαρμόσουν Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ώστε αυτές να διευκολυνθούν στην εφαρμογή του συστήματος HACCP καθώς και στην ομαλή αλλά και αποτελεσματική λειτουργία του μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας αποφεύγοντας πιθανές επαναλήψεις ή τη δυσχερή εφαρμογή διαφόρων διαδικασιών.

AGRO 2-1, 2-2 και 2-2/1, 2-2/2, 2-2/3 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

AGRO 2-1 Προδιαγραφή

Περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που είναι εφαρμόσιμο σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.


AGRO 2-2 Απαιτήσεις για την εφαρμογή

Περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.

  • AGRO 2-2/1: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια ροδακινιάς
  • AGRO 2-2/2: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια βάμβακος
  • AGRO 2-2/3: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια ελιάς

AGRO 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος

  • AGRO 3-1: Προδιαγραφή για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας
  • AGRO 3-2: Προδιαγραφή για την εκτροφή των χοίρων
  • AGRO 3-3: Προδιαγραφή για τη σφαγή των χοίρων
  • AGRO 3-4: Προδιαγραφή για τον τεμαχισμό, αποστέωση, επεξεργασία και τυποποίηση του χοιρινού κρέατος
  • AGRO 3-5: Προδιαγραφή για τα σημεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος

Με τα πρότυπα AGRO 3-1, AGRO 3-2, AGRO 3-3, AGRO 3-4 και AGRO 3-5 παρέχεται στις επιχειρήσεις του κλάδου η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας ώστε κάθε "κρίκος" της παραγωγής να πιστοποιείται ξεχωριστά και το χοιρινό κρέας που παράγεται από όλα τα πιστοποιημένα στάδια να φέρει το σήμα ποιότητας.

AGRO 4-1 & 4-2 Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας

  • AGRO 4-1: Προδιαγραφή Παραγωγής - Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντος
  • AGRO 4-2: Προδιαγραφή Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Συσκευασίας

Με τα πρότυπα AGRO 4-1 και AGRO 4-2 παρέχεται στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας η δυνατότητα να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και να ενισχύσουν τα δυναμικά προϊόντα τους με σημάνσεις, να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

AGRO 6 Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Σπογγαλιείας και Σπογγοκαλλιέργειας.

Προαιρετικό κλαδικό πρότυπο για την πιστοποίηση και την απονομή πιστοποιητικού και σήματος ποιότητας για τα αλιευόμενα και καλλιεργούμενα εμπορικά είδη σπόγγων.

AGRO 7 Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες τροφές

Ο Οργανισμός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα έκδοσης και εφαρμογής προδιαγραφών για την επισήμανση των ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ως προϊόντα από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, έχει εκπονήσει το πρότυπο AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες τροφές».

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε επιχείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή ζωοτροφών, στην εκτροφή ζώων/πουλερικών/ιχθύων, στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης και επιθυμεί να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή των απαιτήσεων του εν λόγω προτύπου, προκειμένου τα τελικά προϊόντα ζωικής προέλευσης να φέρουν εθνικό σήμα πιστοποίησης που να βεβαιώνει ότι προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές.

Website Security Test