Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2093/26151/27.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ)/Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας, με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροτασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος» με ακρωνύμιο ΙnnoPP, που υλοποιείται με χρηματοδότηση ΓΓΕΚ / Ελλάδα 2.0 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Κατά του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων της παρούσης επιτρέπεται άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

 

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

 

Website Security Test