Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 790/21322/23.04.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Centers of Vocational Excellence in Smart Farming and Sustainable Food”, με ακρωνύμιο «AGROFOOD4FUTURE» και κωδικό 101104597 (ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

Website Security Test