Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "Παρακολούθηση των ειδών Dryomys nitedula (δενδρομυωξός) και Muscardinus avellanarius (βιουνομυωξός)", Ακρωνύμιο: ΜΥΩΞΟΙ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test