Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επαναπροκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, προϋπολογισμού 136.687,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ (169.491,88 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής, για τις ανάγκες του Έργου «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907 και κωδικό ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000.

Το έργο υλοποιείται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Η προς ανάθεση προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θερμοκηπίου (ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) περιγράφονται αναλυτικά στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.
Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.

 

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

pdfΤΕΥΔ_TMHMA-1

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΤΜΗΜΑ_1

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ_ΠΡΟΦΟΡΑΣ_ΤΜΗΜΑ_1

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΦΟΡΑΣ_ΤΜΗΜΑ_1

pdfΤΕΥΔ_TMHMA-2

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΤΜΗΜΑ_2

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ_ΠΡΟΦΟΡΑΣ_ΤΜΗΜΑ_2

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚ._ΠΡΟΦΟΡΑΣ_ΤΜΗΜΑ_2

pdfΔΕΣΜΕΥΣΗ_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Website Security Test