Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, προϋπολογισμού 136.687,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ (169.491,88 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής, για τις ανάγκες του έργου «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολήςπροσφορών μέχρι τη Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020

Ημερομηνία Διενέργειας (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) την Τρίτη 07 Ιουλίου 2020

pdfΔιακήρυξη  pdfΠερίληψη  pdfΑπόφαση ΔΣ  pdfΑπόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  docxΤεχνικές Προδιαγραφές Α'   docxΤεχνικές Προδιαγραφές Β'  docxΥπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  docx Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  pdfΤΕΥΔ 1  pdfΤΕΥΔ 2

Website Security Test