Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "H2020 LIFT: Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming" που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                            docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test