Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ.932/23.10.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the cross- border area» με ακρωνύμιο «Papeshe»

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test