Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) κάτω των ορίων (Προϋπολογισμού 70.770,69 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, 86.992,46 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής, για την προμήθεια εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Έργου «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907 και κωδικό ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00.

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ                               pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Website Security Test