Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων» - LIFE17 GIC/GR/000029 – LIFEGrIn.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 02 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος