Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ.609/21.2.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856) συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 2751).

Έγκριση σύναψης επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.


pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ