Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρυενας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «RawCheese-Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα» της δράσης Ερευνώ Καινοτομώ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-03989 με κωδικό MIS5029770.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:30.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

docxΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

docxΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΟΡΣΦΟΡΑ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ_ΚΑΛΗΣ_ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

docxΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ