Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επισκευή υαλόφρακτου θερμοκηπίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00

pdfΣυνοπτικός διαγωνισμός