Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων των ετών 2013-2017 του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και διατύπωση πρότασης καλλίτερης αξιοποίησής του», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:30.

 pdfΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ