Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (ενός/μιας διδάκτορα με πτυχίο κτηνιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΑΠΥ) ή τίτλου κτήσης), για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30.

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος