Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ΝΠΙΔ ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι καθολικός διάδοχος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων.

Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διορίσθηκε:
α) Πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ. του Οργανισμού ο Δρ. Σέρκος Α. Χαρουτουνιάν, Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.)
 


 


 


 


 


 

COPYRIGHT© 2013 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"