Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ΝΠΙΔ ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι καθολικός διάδοχος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων.

Με αποφάσεις του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας διορίσθηκε:
α) Πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ. του Οργανισμού ο Δρ Αλέξανδρος Κουτσούρης Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.)
 


 


 


 


 


 

COPYRIGHT© 2015 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"