Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ΝΠΙΔ ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι καθολικός διάδοχος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων.

Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διορίσθηκαν:
α) Πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ. του Οργανισμού ο Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Δασολόγος, Ερευνητής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ
 
β) Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού ο κ. Αθανάσιος Καπρέλης, Οικονομολόγος
 


 


 


 


 


 

COPYRIGHT© 2015 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"