Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης &Τυποποίησης Βάμβακος προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση δεκαεννιά (19) δεμάτων βάμβακος των 150 χλγ/δέμα, με τιμή εκκίνησης 1 €/χλγ ( χωρίς ΦΠΑ).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 29-05-2017 ημέρα Δευτέρα στις 11:00 π.μ. στα γραφεία του ΕΚΤΒ (1ο χλμ Καρδίτσας – Μητρόπολης). Μέχρι την ώρα εκείνη θα γίνονται δεκτές οι γραπτές προσφορές.

pdfDiakiriksi_ekpoiisis_vamvakos.pdf

Με απόφαση διευθύντριας του Τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, εγκρίνεταιι πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την ανάθεση έργου σε γεωπόνο. 

pdfApofasi_egrisis_praktikou.pdf

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)  εκδηλώνει ενδιαφέρον για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: //katartisi.elgo.gr από 19/05/2017 έως και 31/05/2017 και ώρα: 15:00. 

pdfProsklisi_19603_19-5-2017_ada.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την καθαριότητα των πέντε κτιρίων του στο Αγρόκτημα της Θέρμης, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 3.150,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 15η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

pdfProkirixi_diagonismou_gia_kathariotita.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών   (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με ελεύθερους επαγγελματίες, δύο (2) Γεωπόνους και έναν (1) Τεχνολόγο Γεωπονίας, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού προγράμματος AGROCYCLE (690142) με τίτλο: «Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  μέχρι την 5η Μαϊου 2017 και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_treis_symvaseis.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (γεωπόνο), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και διάθεση στην αγορά ποικιλιών σιτηρών».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την 5η Μαΐου 2017 και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_geopono_IGBFP.pdf

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την ανάθεση εργασιών σε ανάδοχο, στο πλαίσιο του έργου «LIFE11 ENV/GR/942 OLIVECLIMA». 

pdfApofasi_diefthintrias.pdf

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο (γεωπόνο), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 8 Μαΐου και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_geopono.pdf

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο της "Παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού οι οποίες βρίσκονται επί της οδού Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα της περιοχής Κάτω Πατησίων του Δήμου Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα από 10/05/2017 μέχρι και 31/07/2017".

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 2 Μαϊου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

pdfΔιαγωνισμός Καθαριότητας ΚΥ 2017.pdf

Επισυνάπτεται αρχείο τροποποίησης της διακήρυξης: pdfTropopoiisi_diakirixis.pdf

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά γαι την επιλογή συμβούλου πιστοποίησης, που θα αναλάβει την παρακολούθηση και υποστήριξη του Σχεδιασμού & Ανάπτυξης  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέχρι την πιστοποίηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 4 Μαϊου 2017 και ώρα 12:00. 

pdfDiakirixi_373_12-4-2017.pdf

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ" απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://katartisi.elgo.gr από Τρίτη 11 Απριλίου 2017.

pdfProsklisi_15229_10-4-2017.pdf

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για την ανάθεση καθαριότητας των χώρων του Ινστιτούτου, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/12/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 20/04/2017 και ώρα 13:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_kathariotita_IMDO.pdf