Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της υπ΄αρ. 2861/03-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορούσε την ανάθεση έργου σε ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο:LIFE-TERRACESCAPE «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

pdfΠίνακας κατάταξης & ανάθεσης έργου