Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Γεωπόνο) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Συλλογή, ex situ διατήρηση, ποιοτική αξιολόγηση και μοριακός χαρακτηρισμός με σκοπό την αξιοποίηση της ρίγανης που αυτοφύεται στην περιοχή του όρους Κόζιακα (Ν. Τρικάλων) - συμβουλευτική υποστήριξη υφιστάμενων καλλιεργειών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων  μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος