Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει διαγωνισμό, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά προσωπικού του Ινστιτούτου με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ.(ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ)2017/1004»,CPV:63726400-8

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00 

pdfΔιακήρυξη

docxΥπεύθυνη δήλωση

docxΥπόδειγμα εγγυητικής επιστολής

docxΥπόδειγμα οικονομικής προσφοράς