Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών δεμάτων και εγγράφων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Αποστολές Δειγμάτων – Ταχυμεταφορές» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00.

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.pdf

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.pdf

pdfΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.pdf

pdfΕυρωπαϊκό_Ενιαίο_Έγγραφο_Προμήθειας_ΕΕΕΠ.pdf

docxΥπόδειγμα_Oικονομικής_Προσφοράς.docx

docxΥπόδειγμα_Εγγυητικής_Επιστολής_Συμμετοχής.docx

docxΥπόδειγμα_Εγγυητικής_Επιστολής_Καλής_Εκτέλεσης_Σύμβασης.docx