Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων της αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες της Πράξης “Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»” με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» .

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, με βάση τους όρους και τη διαδικασία που αναγράφεται στην Πρόσκληση.

pdfAPOFASI_DS_PROSORINOI_PINAKES_teliko.pdf