Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινσιτούτο Αλιευτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια τριών(3) επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του προγράμματος "Ανάθεση υπηρεσιών εντοπισμού, χαρτογράφησης και αποτύπωσης σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:30.

pdfDiakirixi_1857_6-11-2017.pdf