Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Απόφαση Διευθυντή Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ "Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 947/24563/13-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΡΠΟΞ3Μ-ΒΧΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση έργου σε ανάδοχο".

pdfApofasi_1095_3-7-2017.pdf