Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Πίνακας κατάταξης και ανάθεσης έργου του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με έναν (1) ελεύθερο  επαγγελματία, Γεωπόνο  για τις ανάγκες  του έργου με τίτλο: «Δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και διάθεση στην αγορά ποικιλιών σιτηρών». 

 

pdfApofasi_Diefthidi_888_22-3-18.pdf

Πίνακας κατάταξης και αναθέσεων έργου του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  με δύο ελεύθερους  επαγγελματίες, έναν (1) Γεωπόνο και έναν (1) Τεχνολόγο Γεωπονίας, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”.

pdfApofasi_Diefthidi_838_19-3-18.pdf

Οριστικοί πίνακες κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων της αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες της Πράξης “Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»” με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» .

pdfAPOFASI_DS_ORISTIKOI_PINAKES.pdf

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την υποβοήθηση της διενέργειας πανελλαδικής έρευνας (δημοσκόπηση), με σκοπό την εκτίμηση του αριθμού των ερασιτεχνών αλιέων στην Ελλάδα, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ.(ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαρτίου και ώρα 14:00

pdfΔιακήρυξη 

docxΈντυπο οικονομικής προσφοράς

docxΠίνακας συμμόρφωσης  

docxΤΕΥΔ  

docxΥπόδειγμα εγγυητικής επιστολής

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια: α) 3800 τεμαχίων χωρητικότητας 2,5l και β) 1800 τεμαχίων χωρητικότητας 0,5l, γυάλινων σκουρόχρωμων φιαλών με βιδωτό καπάκι από τεφλόν και στρόγγυλη βάση για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

docxΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_TEΥΔ.docx

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ_ΚΑΛΗΣ_ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.docx

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του εργαστηρίου και συγκεκριμένα για υποβοήθηση των εργασιών εκτέλεσης χημικών αναλύσεων δειγμάτων εδαφών και φύλλων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00

Επισυνάπτεται: pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την ανάθεση εργασιών φροντίδας των εκτρεφόμενων ζώων (τάισμα, αρμεγή, καθαρισμός αμελκτηρίων, αποκομιδή κοπριάς, εξωνυχισμός, αποκερατώσεις, μεταφορά ζωοτροφών, φροντίδα νεογέννητων, καθαρισμό στάβλου και κοπή χόρτων) για το χρονικό διάστημα από 21-03-2018 έως 31-12-2018. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 8.629,03 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00

Επισυνάπτεται: pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Kτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ένα ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, με έδρα το ΕΕΠΓ Πάτρας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00

Επισυνάπτεται: pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Με απόφαση Διευθυντή εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τέσσερις (4) αναδόχους, για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος AGROCYCLE (690142) με τίτλο «Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain».

Επισυνάπτεται: pdfΠίνακας κατάταξης 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκποίηση 1.300 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής μερικώς αφυδατωμένης για το χρονικό διάστημα από 01-04-2018 έως και 30-11-2018. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 17,30 € ανά τόνο για υγρασία 75%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00

Επισυνάπτεται: pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών δεμάτων και εγγράφων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Αποστολές Δειγμάτων – Ταχυμεταφορές» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00.

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.pdf

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.pdf

pdfΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.pdf

pdfΕυρωπαϊκό_Ενιαίο_Έγγραφο_Προμήθειας_ΕΕΕΠ.pdf

docxΥπόδειγμα_Oικονομικής_Προσφοράς.docx

docxΥπόδειγμα_Εγγυητικής_Επιστολής_Συμμετοχής.docx

docxΥπόδειγμα_Εγγυητικής_Επιστολής_Καλής_Εκτέλεσης_Σύμβασης.docx

 

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο Πλαίσιο των Απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 199/2008 και Καν (ΕΕ) 2017/1004».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00

Επισυνάπτεται: pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος