Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 460/9190/22.02.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ», με φορέα χρηματοδότησης τον EΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 185/24.01.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «BigPicnic: Big Questions - engaging the public with Responsible Research and Innovation on FoodSecurity» στο πλαίσιο του HORIZON 2020 με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» (ακρωνύμιο: Conse-pp) που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 01 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00

pdf Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος     docΥποβολή πρότασης

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την απεγκατάσταση δύο (2) αλεξικέραυνων παλιάς τεχνολογίας, προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αλεξικέραυνου και ενός (1) απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης, συνολικού προϋπολογισμού 21.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 08 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού

 

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρυενας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «RawCheese-Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα» της δράσης Ερευνώ Καινοτομώ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-03989 με κωδικό MIS5029770.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:30.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

docxΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

docxΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΟΡΣΦΟΡΑ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ_ΚΑΛΗΣ_ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

docxΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση διακοσίων (200) αρνιών με τιμή εκκίνησης 2,10 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ, δεκαπέντε (15) προβατίνων με τιμή εκκίνησης 0,85 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ & πέντε (5) κριών με τιμή εκκίνησης 0,40 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00

 

pdfΔιακήρυξη

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων" LIFE17 GIC/GR/000029 - LIFEGrln.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκαλεί για την ανάθεση εργασιών φροντίδας των εκτρεφόμενων ζώων (τάισμα, αρμεγή, καθαρισμός αμελκτηρίων, αποκομιδή κοπριάς, εξωνυχισμός, αποκερατώσεις, μεταφορά ζωοτροφών, φροντίδα νεογέννητων, καθαρισμό στάβλου και κοπή χόρτων) της Μονάδας, για το χρονικό διάστημα 21-3-2019 έως 31-12-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (821)

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς», στο Υποέργο 1, (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ.αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ-Υποέργο-1.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00.

Ημερομηνία ποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Β_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Γ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Δ_ΤΕΥΔ

Ανακοινώνεται ότι οι συστημικοί αριθμοί του ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο διενέργειας τους διαγωνισμού 46434/1-11-2018 για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 5010614, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 465.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 576.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) είναι:
71336: ΤΜΗΜΑ 1, 71524: ΤΜΗΜΑ 2, 71525: ΤΜΗΜΑ 3, 71526: ΤΜΗΜΑ 4, 71527: ΤΜΗΜΑ 5, 71528: ΤΜΗΜΑ 6, 71529: ΤΜΗΜΑ 7, 71531: ΤΜΗΜΑ 8, 71532: ΤΜΗΜΑ 9, 71533: ΤΜΗΜΑ 10, 71534: ΤΜΗΜΑ 11, 71535: ΤΜΗΜΑ 12, 71536: ΤΜΗΜΑ 13, 71538: ΤΜΗΜΑ 14.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι ο αριθμός προκήρυξης της διακήρυξης στην ΕΕ S είναι 2019/S 045-102488.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 7/11-01-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών», με ακρωνύμιο FruitTrees2Safeguard και κωδικό Τ1ΕΔΚ-05438, με MIS 5030880 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και ανάθεση μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησής του.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”, INTERREG V-A Greece-Italy, MIS Identification Code 5003474.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_527

docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ