Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαγωνισμός με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης αποτελεσμάτων των δράσεων του Προγράμματος: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 117.800,00 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:30.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 59196

pdfΔιακήρυξη

Διαγωνισμός με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης αποτελεσμάτων των δράσεων του Προγράμματος: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 86.800,00 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:30.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 57266

pdfΔιακήρυξη

Κατακύρωση του με αριθμ. πρωτ. 1444/18867/25-4-2018 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός  Αμπελουργικού-Δενδροκομικού ελκυστήρα του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών -Τμήμα Αμπέλου Αθηνών.

pdfApofasi_1799-22786_18-5-2018.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (ΠΕ Μοριακός Bιολόγος/Γενετιστής), για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» και ακρωνύμιο COMPLETE.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30.

pdfProsklisi_1035_23-5-2018.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνει ότι θα προβεί σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μίας σταθερής εργαστηριακής αλωνιστικής μηχανής ενός φυτού/δεματιού σιτηρών. Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00.

pdfDiagonismos_1711_22-5-2018.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για υποβολή πρότασης προς σύναψη δυο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπά (ΠΕ Κτηνίατροι), για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος: INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» και ακρωνύμιο COMPLETE.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Τετάρτη 30 Μαϊου 2018 και ώρα 13:30.

pdfProsklisi_1022_22-5-2018.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (ΠΕ Γεωτεχνικός), για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος: COST Action CA16230, με τίτλο «Combatting anthelmintic resistance in ruminants» “COMBAR”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Παρασκευή 25 Μαϊου 2018 και ώρα 13:30.

pdfProsklisi_972_18-5-2018.pdf

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

pdfΑπόφαση έγκρισης έργου

docΣχέδιο υποβολής πρότασης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός νέων προϊόντων τύπου σαλτσών-αλειμμάτων και έλεγχος της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Τρίτη 22 Μαϊου 2018 και ώρα 13:00.

pdfProsklisi_1149_21987_15-5-2018.pdf

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Promotion of local Mediterranean fermented foods through a better knowledge and management of microbial resources- ProMedFoods” στο πλαίσιο του προγράμματος ARIMNET 2 (2nd Transnational Call, 2016) «ProMedFoods (ARIMNet-2) για το 2018».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Τρίτη 29 Μαϊου 2018 και ώρα 13:00.

pdfProsklisi_1146_21938_15-5-2018.pdf

Με απόφαση Διευθύντριας εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1375/18161/20-04-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Ανάθεσης Έργου σε ανάδοχο, του Τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «In vitro tests for: a) evaluation of susceptibility of laboratory populations of  root -knot nematodes Meloidogyne javanica and M. incognita from Greece to a developmental nematicide b) investigation of the compatibility of the nematicide with Pasteuria penetrans, a bacterial parasite of root-knot nematodes» & Ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων.

pdfΠρακτικό αξιολόγησης και πίνακας κατάταξης

 

 

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου με τίτλο "Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ". 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 2 Μαϊου 2018 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος