Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια φλογοφωτόμετρου, για τις ανάγκες του εργαστηρίου του στη Θέρμη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 12.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης, προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη συγκομιδή/εκποίηση διαφόρων ελαιοποιήσιμων ποικιλιών ελιάς, παραγωγής 2018, των αγροκτημάτων στη Μυτιλήνη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Με απόφαση Διευθύντριας κατακυρώνεται συνοπτικός ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη συγκομιδή/εκποίηση ελιών Καλαμών παραγωγής 2018 για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, στα Χανιά. 

 pdfΑπόφαση κατακύρωσης 

Με απόφαση Διευθύντριας κατακυρώνεται συνοπτικός ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη συγκομιδή ελιών παραγωγής 2018-2019 (ελαιοποιήσιμων και Καλαμών) για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, Τμήμα Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας.

pdfΑπόφαση κατακύρωσης

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μίας πνευματικής μηχανής σποράς 4 σειρών βαμβακιού, καλαμποκιού (CPV: 16000000-5).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με δύο ΠΕ Κτηνιάτρων ή Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, στο Ε.Ε.Π.Γ. Πάτρας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή  09 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός ΠΕ Κτηνιάτρων ή Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, στο Ε.Ε.Π.Γ. Ρεθύμνου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή  09 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, περιφερειακών, δικτυακού εκτυπωτή μεγάλου έγκου εργασιών και μονάδων τροφοδοτικών αδιάλειπτης παροχής (UPS), για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00.

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

docxΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ζωοτροφών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000, 00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«Κατασκευή Δομημένης Καλωδίωσης στα κτίρια της Θέρμης Θεσσαλονίκης και της Λυκόβρυσης Αττικής», εκτιμώμενης αξίας 60.000, 00 ευρώ

Το Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Αμπέλου, με απόφαση Διευθύντριας, εγκρίνει πρακτικό αξιολόγησης και αναρτά πίνακα κατάταξης για την με αριθμ. 3442/41680/03-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & ανάθεσης έργου σε ανάδοχο.

pdfΑπόφαση 

Το Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Αμπέλου  στα Χανιά, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για την πώληση ελιών Καλαμών, παραγωγής 2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού