Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σίτισης των μαθητών της ΕΠΑΣ Νεμέας για τη σχολική περίοδο 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:30 

pdfDiagonismos_EPAS_Nemeas.pdf

pdfDiakirixi_EPAS_Nemeas.pdf

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση καρυδιών ποσότητας 5. 750 κιλών, παραγωγής 2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00

pdfEpanaliptikos_diagonismos_gia_tin_ekpoiisi_karydion.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των μαθητών των ΕΠΑΣ Καλαμπάκας για το σχολικό έτος 2017-2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 09:30

pdfProkirixi.pdf

pdfTeyxos_diakirixis.pdf

Το Ινσιτούτο Αλιευτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια τριών(3) επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του προγράμματος "Ανάθεση υπηρεσιών εντοπισμού, χαρτογράφησης και αποτύπωσης σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:30.

pdfDiakirixi_1857_6-11-2017.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης – ΣΓΕ Ασωμάτων Ρεθύμνης, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 10.000 κιλών πρόβειου γάλακτος, γαλακτικής περιόδου 2017 - 2018. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 0,80 €/χλγ. μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Καταληκτική ημερομηνία αποστολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 12:00

pdfEkpoiisi_proveiou_galaktos.pdf

Με απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την ανάθεση έργου σε ανάδοχο, μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy» LIFE13 ENV/GR/000414- LIFE – BIODELEAR.

pdfPraktiko_axiologisis_BIODELEAR.pdf

 

Το Τμήμα Ελαίας & Οπωροκηπευτικων στην Καλαμάτα προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για τη συγκομιδή - εκποίηση ελιών (ελαιοποιήσιμων, Καλαμών), παραγωγής 2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 

pdfEkpoiisi_elion_Kalamata.pdf

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση εβδομήντα (70) κριών ηλικίας < 1 έτους, πενήντα (50) κριών ηλικίας > 1 έτους, τριών (3) μοσχαριών & τεσσάρων (4) αγελάδων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου και ώρα 11:00

pdfDiagonismos_ekpoiisis_zoon.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, που αφορά την πλήρωση συνολικά οκτώ (8) θέσεων για τις ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων και Λάρισας. 
Αναλυτικότερα οι 8 θέσεις αφορούν:
6  ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων και 
2  ειδικότητας ΔΕ Γεωργοτεχνιτών (Ζωοτεχνίας).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα.

 pdfΑνακοίνωση Πρόσληψης

pdfΑίτηση 

pdfΟδηγίες - Παράρτημα

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, που αφορά την πλήρωση συνολικά οκτώ (8) θέσεων για τις ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων και Λάρισας. 
Αναλυτικότερα οι 8 θέσεις αφορούν:
6  ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων και 
2  ειδικότητας ΔΕ Γεωργοτεχνιτών (Ζωοτεχνίας).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα.

 pdfΑνακοίνωση Πρόσληψης

pdfΑίτηση 

pdfΟδηγίες - Παράρτημα