Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σαράντα μία (41) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο ενωσιακών απαιτήσεων» στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση εξήντα πέντε (65) κριών με τιμή εκκίνησης 0,40 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ, επτά (7) προβατίνων με τιμή εκκίνησης 0,85 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ, τεσσάρων (4) αγελάδων με τιμή εκκίνησης 1,00 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ & τριών (3) μοσχαριών αρσενικών με τιμή εκκίνησης 1,80 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00

pdfΣυνοπτικός διαγωνισμός

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ι.Ε.Λ.Υ.Α. προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: α) ψυχόμενης φυγοκέντρου, β) θερμικού κυκλοποιητή, γ) θερμαντικού λουτρού σωλήνων, δ) συσκευής ηλεκτροφόρησης πηκτής αγαρόζης, ε) τροφοδοτικού ηλεκτροφόρησης, στ) υγραντήρα για θερμοκήπιο, και ζ) πάγκου ριζοβόλησης, για τις ανάγκες του έργου: «Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού υλικού» (ακρωνύμιο Closeviva), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00

pdfΣυνοτπικός διαγωνισμός

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών" (ακρωνύμιο FruitTrees2Safeguard). To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 05/112η/09 & 10.05.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδικασία της εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, με τριετή θητεία, των καθηκόντων του Προϊσταμένου της ΕΠΑΣ Νεμέας, επιπέδου διεύθυνσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση,συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00.

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

docΕκδήλωση ενδιαφέροντος

 

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σκοπό την προμήθεια χύμα νωπού γάλακτος για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες Γαλακτοκομικής ΕΠΑΣ Ιωαννίνων για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού 47.740,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00

pdfΣυνοπτικός διαγωνισμός

pdfΤεύχος διακήρυξης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Oenovation» με τίτλο “Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Το Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επισκευή υαλόφρακτου θερμοκηπίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00

pdfΣυνοπτικός διαγωνισμός 

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια ζωοτρόφων μίγματος τροφής υψηλής γαλακτοπαραγωγής προβάτων για το διάστημα από 21/01/2019 έως 31/12/2019, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.500,00 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στο Τμήμα Γάλακτος για το διάστημα από15/01/2019 έως 31/12/2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδαφέροντος

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο (ανοιχτό) τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές που θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές από όλους τους συμμετέχοντες, για την εκποίηση 78.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 15-01-2019 έως και 31-12-2019, στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Γιαννιτσών».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και αποσφράγιση αυτών: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00.

pdf_1111_ΟΡΟΙ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΠΡΟΒΕΙΟ_ΓΑΛΑ_ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ_ΕΖΠ.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο (ανοιχτό) τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές που θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές από όλους τους συμμετέχοντες, για την εκποίηση 290.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 15-01-2019 έως και 31-12-2019, στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Γιαννιτσών».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και αποσφράγιση αυτών: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00.

pdf_1107_ΟΡΟΙ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ_ΓΑΛΑ_ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ_ΕΖΠ.pdf